Bộ công cụ hỗ trợ

Bộ công cụ hỗ trợ

Bộ công cụ hỗ trợ

01. Tạo mẫu Email

02. Sửa thông tin mẫu Email

03. Xóa mẫu Email

01. Tạo Web nội bộ

02. Sửa thông tin Web nội bộ

03. Xóa Web nội bộ

01. Tạo bản tin RSS

02. Đặt mặc định

03. Xóa bản tin RSS

01. Chỉnh sửa cấu hình các file PDF

01. Cấu hình nhà cung cấp

02. Các Cron tự làm việc

03. Xóa dữ liệu

04. Nhập dữ liệu từ Excel

05. Xuất dữ liệu

06. Tìm dữ liệu trùng

01. Quản lý Email

01. Lịch của tôi

02. Phân bổ thời gian

03. Xem toàn bộ

04. Kiểu hoạt động

05. Thêm sự kiện - việc cần làm

06. Chỉnh sửa gần đây

07. Chế độ hiển thị lịch

01. Tạo tài liệu

02. Sửa tài liệu

03. Xóa tài liệu

04. Di chuyển tài liệu

05. Xuất tài liệu