Cài đặt CRM

Cài đặt CRM

Cài đặt CRM

01. Người dùng

02. Vai trò

03. Sơ lược tiểu sử

04. Nhóm

05. Quyền truy cập

06. Lịch sử đăng nhập

01. Bố cục hiển thị

02. Giá trị selectbox

03. Trường liên kết

04. Biên tập menu

05. Quản lý module

01. Thông tin công ty

02. Giao diện làm việc và trang chủ

01. Thông báo

02. Cấu hình gửi email

03. Điều khoản

04. Đơn vị tiền tệ

05. Tùy chỉnh mã tự động

06. Tính toán thuế

07. Chuyển đổi email

08. Luồng công việc

09. Cấu hình hiển thị

10. Công việc tự động

11. Webforms

12. Cổng khách hàng