Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

Chăm sóc khách hàng

01. Tạo phiếu hỗ trợ mới

02. Sửa thông tin phiếu hỗ trợ

03. Xóa phiếu hỗ trợ

04. Nhập dữ liệu phiếu hỗ trợ

05. Xuất dữ liệu phiếu hỗ trợ

06. Tìm phiếu hỗ trợ trùng lập

01. Tạo hỏi đáp mẫu

02. Sửa thông tin hỏi đáp mẫu

03. Xóa hỏi đáp mẫu

04. Viết bình luận cho hỏi đáp mẫu

01. Tạo dự án

02. Sửa thông tin dự án

03. Xóa dự án

04. Nhập dự án

05. Xuất dự án

06. Tìm dự án trùng

07. Bình luận dự án

01. Tạo hợp đồng dịch vụ

02. Sửa hợp đồng dịch vụ

03. Xóa hợp đồng dịch vụ

04. Nhập dữ liệu

05. Xuất dữ liệu

06. Tìm dữ liệu trùng