Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm và dịch vụ

Sản phẩm và dịch vụ

01. Tạo sản phẩm mới

02. Sửa thông tin sản phẩm

03. Xóa sản phẩm

04. Nhập dữ liệu sản phẩm

05. Xuất dữ liệu sản phẩm

06. Tìm sản phẩm trùng lập

01. Tạo dịch vụ

02. Sửa thông tin dịch vụ

03. Xóa dịch vụ

04. Nhập dữ liệu dịch vụ từ Excel

05. Xuất dữ liệu dịch vụ

06. Tìm các dịch vụ bị trùng trong CRM

01. Tạo bảng giá

02. Sửa thông tin bảng giá

03. Xóa bảng giá

01. Tạo nhà cung cấp

02. Sửa nhà cung cấp

03. Xóa nhà cung cấp

04. Gửi email cho nhà cung cấp

05. Nhập dữ liệu

06. Xuất dữ liệu

07. Tìm dữ liệu trùng

01. Tạo đặt hàng nhập kho

02. Sửa thông tin đặt hàng nhập kho

03. Xóa đặt hàng nhập kho

04. Nhập dữ liệu đặt hàng nhập kho từ Excel

05. Xuất dữ liệu đặt hàng nhập kho

06. Tìm dữ liệu trùng

01. Tạo tài sản

02. Sửa thông tin tài sản

03. Xóa tài sản

04. Nhập dữ liệu tài sản từ Excel

05. Xuất dữ liệu tài sản

06. Tìm dữ liệu trùng