Tiếp thị và bán hàng

Tiếp thị và bán hàng

Tiếp thị và bán hàng

01. Tạo đầu mối - khách hàng tiềm năng

02. Sửa thông tin đầu mối

03. Xóa đầu mối

04. Viết bình luận về đầu mối

05. Gửi email cho đầu mối

06. Gửi SMS cho đầu mối

07. Nhập dữ liệu đầu mối từ Excel

08. Xuất dữ liệu đầu mối

09. Tìm các đầu mối bị trùng trong CRM

01. Tạo doanh nghiệp - khách hàng tiềm năng

02. Sửa thông tin doanh nghiệp

03. Xóa doanh nghiệp

04. Viết bình luận về doanh nghiệp

05. Gửi email cho doanh nghiệp

06. Gửi SMS cho doanh nghiệp

07. Nhập dữ liệu doanh nghiệp từ Excel

08. Xuất dữ liệu doanh nghiệp

09. Tìm các doanh nghiệp bị trùng trong CRM

09. Tìm các doanh nghiệp bị trùng trong CRM

01. Tạo danh bạ - khách hàng tiềm năng

02. Sửa thông tin danh bạ

03. Xóa danh bạ

04. Viết bình luận về danh bạ

05. Gửi email cho danh bạ

06. Gửi SMS cho danh bạ

07. Nhập dữ liệu danh bạ từ Excel

08. Xuất dữ liệu danh bạ

09. Tìm các danh bạ bị trùng trong CRM

01. Tạo công việc

02. Sửa công việc

03. Xóa công việc

04. Viết bình luận

05. Nhập dữ liệu

06. Xuất dữ liệu

07. Tìm dữ liệu trùng

01. Tạo báo giá

02. Sửa thông tin báo giá

03. Xóa báo giá

04. Nhập dữ liệu báo giá từ Excel

05. Xuất dữ liệu báo giá từ Excel

06. Tìm dữ liệu trùng

01. Tạo đơn đặt hàng

02. Sửa thông tin đơn đặt hàng

03. Xóa đơn đặt hàng

04. Nhập dữ liệu đơn đặt hàng từ Excel

05. Xuất dữ liệu đơn đặt hàng từ Excel

06. Tìm dữ liệu trùng

01. Tạo hóa đơn

02. Sửa thông tin hóa đơn

03. Xóa hóa đơn

04. Nhập dữ liệu hóa đơn từ Excel

05. Xuất dữ liệu hóa đơn từ Excel

06. Tìm dữ liệu trùng

01. Tạo chiến dịch marketing

02. Sửa thông tin chiến dịch marketing

03. Xóa chiến dịch marketing