Quyết định sẽ thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước nhằm giảm đầu tư từ ngân sách.

 
Cơ quan nhà nước sẽ phải thuê dịch vụ công nghệ thông tin

Theo quyết định của Thủ tướng, sau khi triển khai thí điểm, trong trường hợp khả thi, tiếp tục khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có.

Bên cạnh đó, xem xét áp dụng hình thức thuê dịch vụ tập trung trong phạm vi của bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu cầu sử dụng.

Kinh phí cho việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước được lấy từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác.

Đối với trường hợp thuê dịch vụ sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp, kinh phí cho việc thuê dịch vụ này là kinh phí được giao để thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên, không thực hiện chế độ tự chủ của cơ quan nhà nước. Cơ quan chủ trì thuê dịch vụ thực hiện việc lập kế hoạch theo quy định.

Đối với trường hợp thuê dịch vụ sử dụng nguồn kinh phí đầu tư phát triển cần phải lập dự án theo quy định.

Quyết định nêu rõ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các cấp quyết định hoặc ủy quyền quyết định cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc việc thuê dịch vụ  dùng vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Người có thẩm quyền sẽ quyết định đơn vị chủ trì ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai, thực hiện việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

Chính phủ ưu tiên các doanh nghiệp, tổ chức mà trong đó các pháp nhân và thể nhân Việt Nam nắm quyền kiểm soát chi phối và nắm giữ cổ phần chi phối hoặc nắm giữ phần vốn góp chi phối tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Nguồn: Cafebiz.vn

Từ khóa