Phân quyền

Quản lý thành viên ( Users And Access Management ), cho phép quản trị viên phân quyền theo từng hành vi cụ thể bên dưới:

1. Hồ sơ (Profiles):
 • Hồ sơ cung cấp cho bạn kiểm soát truy cập CRM. Hồ sơ có thể được sử dụng để điều chỉnh, hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn người dùng truy cập vào các module, các lĩnh vực, và hành động khác.
 • Với các cấu hình bạn có thể thiết lập đặc quyền người sử dụng xóa, tạo / chỉnh sửa hay xem dữ liệu.
 • Như chia sẻ truy cập, hồ sơ cũng đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo bảo mật bằng cách hạn chế các hoạt động trên các bản ghi.
 • CRM đi kèm với một bộ hồ sơ được xác định trước (ví dụ: 'Administrator') mà bạn có thể sử dụng và thay đổi nhưng không xóa.

2. Vai trò (Roles):
 • Vai trò đại diện cho vị trí thứ bậc của người dùng cá nhân (nhân viên) của tổ chức của bạn.
 • Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát truy cập. Hệ thống phân cấp vai trò quyết định những gì người dùng có thể truy cập.
 • Một người sử dụng chỉ có thể xem hồ sơ riêng (ví dụ, hồ sơ được giao cho người sử dụng đó), và hồ sơ được giao cho người sử dụng với một vai trò thấp hơn.
 • Vai trò giữ một vị trí trong một công ty (ví dụ: quản lý bán hàng) và có thể được giao cho người sử dụng nhiều chức năng tương tự.

3. Người sử dụng (User)
 • Người sử dụng đại diện cho nhân viên của tổ chức thực hiện các hoạt động hàng ngày bằng cách sử dụng CRM.
 • CRM có hai loại: Quản trị của người sử dụng có thể truy cập để đăng ký người dùng mới, phân công các ứng dụng, khóa người sử dụng, giới hạn truy cập và chỉ có thể sử dụng các ứng dụng được quản trị giao. Thêm một người sử dụng bạn sẽ phải chọn vai trò (role) cho người sử dụng mới.

4. Nhóm (Group)
 • Nhóm cung cấp một cách linh hoạt để xác định quyền truy cập cho một toàn thể. Nói một cách đơn giản nhóm là sự kết hợp nhiều vai trò giống nhau.
 • Quản trị có thể tạo ra các nhóm mặc định ví dụ như Giám đốc Bán hàng và cấp dưới của mình, Giám đốc Tiếp thị và cấp dưới của mình. Nhó sẽ giúp mọi việc dễ dàng hơn cho doan nghiệp.

Từ khóa