Quản lý Tồn kho

CRM vượt trội CRM truyền thống về việc quản lý qui trình kinh doanh khép kín bằng cách tích hợp thêm chức năng quản lý kho như sản phẩm, bảng giá, nhà cung cấp, báo giá, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng và hóa đơn với các module CRM như khách hàng tiềm năng, khách hàng và liên hệ khách hàng, cơ hội. Sử dụng CRM bạn có thể thấy được toàn bộ các hoạt động trước và sau khi bán hàng được tích hợp trong một ứng dụng đơn giản.

CRM vượt trội CRM truyền thống về việc quản lý qui trình kinh doanh khép kín bằng cách tích hợp thêm chức năng quản lý kho như sản phẩm, bảng giá, nhà cung cấp, báo giá, hóa đơn mua hàng, hóa đơn bán hàng và hóa đơn với các module CRM như khách hàng tiềm năng, khách hàng và liên hệ khách hàng, cơ hội. Sử dụng CRM bạn có thể thấy được toàn bộ các hoạt động trước và sau khi bán hàng được tích hợp trong một ứng dụng đơn giản.

1. Quản lý sản phẩm
 • Quản lý sản phẩm toàn doanh nghiệp
 • Liên kết sản phẩm với những module khác để xem được ở mọi góc độ
 • Nhập chi tiết sản phẩm từ những ứng dụng khác
 • Định nghĩa thêm những trường cho sản phẩm để phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
 • Đính kèm những tài liệu chỉ định sản phẩm như là giấy thế chấp, hợp đồng hay những thứ khác
 • Đưa hình ảnh sản phẩm lên để dễ nhận dạng
 • Xuất chi tiết sản phẩm ra phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và những phần mềm khác để phân tích
 • Tạo bảng báo giá sản phẩm cho từng khách hàng khác nhau
 • Tìm kiếm sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp

2. Bảng báo giá
 • Theo dõi những báo giá bán tồn đọng trong danh sách
 • Thêm các hạng mục vào bảng báo giá, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
 • Đưa ra những giá khác nhau cho cùng loại sản phẩm với những khách hàng khác nhau
 • Tạo bảng báo giá in được và gởi cho khách hàng tương lai bằng mail
 • Tạo hóa đơn bán hàng, hóa đơn với một cú nhấp đơn giản từ bảng báo giá
 • Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo bảng báo giá
 • Hiển thị báo giá liên quan đến khách hàng trong danh sách
 • Hiệu chỉnh các trường báo giá để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp

3. Quản lý đơn hàng
 • Hợp lí hóa qui trình thu mua trọn gói cho toàn doanh nghiệp bằng các phương pháp đã tích hợp trong CRM
 • Theo dõi những đơn hàng tồn đọng trong danh sách
 • Tìm kiếm các sản phẩm từ danh sách các nhà cung cấp, nhà sản xuất, đại lý trong CRM
 • Quản lý tình trạng cập nhật kho hàng bằng cách kết hợp các hóa đơn và hàng trong kho.
 • Hiệu chỉnh các trường trong hóa đơn mua và bán hàng để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.
 • Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo đơn hàng
 • Thêm các hạng mục vào đơn hàng, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
 • Tạo hóa đơn mua bán in được gởi cho nhà cung cấp và khách hàng bằng mail
 • Tạo hóa đơn từ hóa đơn bán hàng đã được chấp nhận với một cú nhấp đơn giản.
 • Thông báo định kỳ tình trạng kho hàng cho người có liên quan trong công ty để kho dự trữ luôn đáp ứng những đơn hàng tồn đọng.

4. Hóa đơn
 • Theo dõi những hóa đơn tồn đọng trong danh sách hóa đơn
 • Tạo những hóa đơn in được và gởi cho khách hàng thông qua dịch vụ mail đã xây dựng sẵn
 • Hiệu chỉnh các trường trong hóa đơn để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
 • Thêm các hạng mục vào hóa đơn, cập nhật tổng phụ, thuế, điều chỉnh và tính tổng một cách tự động.
 • Tránh phải lặp lại công việc bằng cách hiển thị động địa chỉ mua nhận hàng khi tạo hóa đơn
 • Liên kết hóa đơn với sổ cái kế toán tổng hợp để đối chiếu sổ sách

 

Từ khóa