Kinh nghiệm CRM

5 lời khuyên phát triển kế hoạch Marketing

(CRM Việt Nam) - Marketing là một khâu quan trọng trong quy trình kinh doanh của các doanh nghiệp dù ở quy mô lớn hay nhỏ. Lập được một kế hoạch Marketing có mục tiêu, phương thức rõ ràng, đồng thời có có phương pháp tiến hành hiệu quả là rất cần thiết, đòi hỏi tính sáng tạo và tính nhất trí cao. Dưới đây là 5 lời khuyên phát triển kế hoạch Marketing doanh nghiệp có thể tham khảo nhằm xây dựng và thực hiện tốt mục tiêu đặt ra.

5 lời khuyên phát triển kế hoạch Marketing
(CRM Việt Nam) - Marketing là một khâu quan trọng trong quy trình kinh doanh của các doanh nghiệp dù ở quy mô lớn hay nhỏ. Lập được một kế hoạch Marketing có mục tiêu, phương thức rõ ràng, đồng thời có có phương pháp tiến hành hiệu quả là rất cần thiết, đòi hỏi tính sáng tạo và tính nhất trí cao. Dưới đây là 5 lời khuyên phát triển kế hoạch Marketing doanh nghiệp có thể tham khảo nhằm xây dựng và thực hiện tốt mục tiêu đặt ra.


- Xác định rõ ràng mục tiêu cho chiến lược Marketing và khung thời gian cần đạt được mục tiêu; phổ biến mục tiêu cho toàn thể nhân viên nhằm huy động tinh thần làm việc và khả năng sáng tạo của các thành viên.

- Đưa ra lựa chọn về công cụ và cách thức tiến hành kế hoạch Marketing: Internet, e-newsletter, thư tín, tổ chức sự kiện, triển lãm, quảng cáo,…

- Tìm ra nguồn ngân sách hỗ trợ cho hoạt động Marketing cũng như những hoạt động khác nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch đặt ra.

- Phân công nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng cho từng bộ phận nhằm thực hiện tốt các phần của kế hoạch.

- Theo dõi kết quả một cách chủ động, luôn đưa ra phân tích để có những thay đổi, điều chỉnh khi cần.

Từ khóa